Cèdula Habitabilitat comarques Girona

Cèdula d'habitabilitat Girona

Cèdula d'habitabilitat Girona

Cèdula d'habitabilitat Girona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cèdules Habitabilitat Girona

Cèdula d'Habitabilitat Girona comarques

Demanar Pressupost sense cost al Formulari

Tel. 935 648 990 Mòbil 617 17 00 48

    Cèdula Habitabilitat Girona   Cèdula Habitabilitat Girona   Cèdula Habitabilitat Girona   Cèdula Habitabilitat Girona

Cèdula d'habitabilitat a Girona comarques

Demanar Pressupost de cèdula d'habitabilitat a Girona comarques.

Mapa de serveis de certificats d'habitabilitat a Girona comarques:

Aquí trobaràs la següent informació relacionada amb la cèdula d'habitabilitat a Girona comarques:

 1. Preu de la cèdula de habitabilitat Girona comarques.
 2. Definició de cèdula d'habitabilitat Girona comarques.
 3. Procés d'obtenció de la cèdula d'habitabilitat Girona comarques.
 4. Decret que regula les condicions de la cèdula d'habitabilitat Girona comarques.
 5. En quins tràmits es necessària la cèdula d'habitabilitat Girona comarques.
 6. ¿ Quan caduca la cèdula d'habitabilitat Girona comarques ?
 7. Definició de certificat d'habitabilitat Girona comarques.
 8. Duplicat o còpia de la cèdula d'habitabilitat Girona comarques.
 9. ¿ Com saber si un habitatge té cèdula d'habitabilitat Girona comarques ?
 10. Sol·licitar un DUPLICAT de cèdula d'habitabilitat Girona comarques.
 11. Tramitació de la cèdula d'habitabilitat de primera ocupació Girona comarques.
 12. Tramitació de la cèdula d'habitabilitat de segona i posteriors ocupacions Girona comarques.
 13. Termini de resolució a la sol·licitud de la cèdula d' habitabilitat Girona comarques.
 14. Motius per a la denegació de la cèdula d'habitabilitat Girona comarques.
 15. Registre de les cèdules d'habitabilitat Girona comarques.
 16. Històric de decrets reguladors de la cèdula d'habitabilitat a Girona, Catalunya.
 17. ¿ Quan és necessària la cèdula d'habitabilitat a Girona comarques ?
 18. Comarques de Girona amb servei de certificats d'habitabilitat.
 19. Mapa de comarques del Gironès amb servei de certificats d'habitabilitat.

1. Preu de la cèdula d'habitabilitat a Girona comarques, ¿Cóm sol·licito presupost?:

Per a obtenir pressupost és molt senzill, ha de seguir els següents passos:
Accedir al nostre formulari i facilitar-nos les dades:

presupuesto Cédula de habitabilidad Girona

Nosaltres rebem les dades,
comprovem les característiques del seu habitatge consultant:
La seu del cadastre
El registre de cèdules d'habitabilitat de l'agència de l'habitatge de Catalunya a Girona
Amb les condicions li confeccionem el pressupost on li expliquem els passos i tràmits a realitzar
L'Enviem al seu correu electrònic, sense cap cost ni compromís.
En el moment d'acceptarel pressupost concretem data i hora per a la visita de l'arquitecte.

2. Definició de cèdula d'habitabilitat a Girona comarques, ¿Què és la Cèdula d'habitabilitat?:

Segons l'article 8 del decret, La cèdula de habitabilitat, és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

 1. Desplaçament de l'arquitecte a l'habitatge a certificar, a Girona.

 2. Presa de mesures de les estances i espais de l'habitatge .

 3. Comprovació del compliment amb el decret d'habitabilitat. D.141/2012 cèdula habitabilitat.

 4. Càlcul de superficies i emissió del certificat d'habitabilitat per l'arquitecte.

 5. Sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de la Cèdula d'habitabilitat Girona.

 6. Concesió de la cèdula de habitabilitat emesa per l'AHC (Agència de l'habitatge de Catalunya).

4. Decret que regula les condicions d'habitabilitat y la cèdula a Girona comarques:

Nou decret 141/2012, de 30 d'octubre, condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

Tipus de cèdula d'habitabilitat a Girona:

 1. Cèdula de primera ocupació. Destinada a habitatges de nova construcció. S'aplica l'anex 1.

 2. Cèdula de seguna ocupació. Destinada a habitatges preexistents i construïts amb anterioritat a l'11 de agost de 1984. S'aplica l'anex 2.

 3. Cédula de segunda ocupació. Destinada a habitatges preexistents i construïts amb posterioritat l'11 de agosto de 1984. S'aplica l'anex la disposició transitòria primera.

 4. Cèdula de segunda ocupació. Destinada a habitatges dotacinals públiques. S'aplica l'anex 3.

 5. Cèdula de primera ocupació de rehabilitació. Destinada a habitatges que han estat sotmesos a algun dels processos d’intervenció de rehabilitació o gran rehabilitació , descrits a l’annex 4, s’aplicarà l’annex 1 o el 2, amb les excepcions que es determinen a l’annex 4 esmentat.

5. En quins tràmits és necessària la cèdula d'habitabilitat a Girona comarques.

Segons l'artícle 11 del decret, y de conformitat amb la Lei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, per part de les empreses subministradores de:

 1. Energia elèctrica
 2. Aigua
 3. Gas
 4. Telecomunicacions
 5. Altres serveis
han d'exigir la cèdula de habitabilitat vigent, vigent als usuaris finals perquè aquests puguin contractar els serveis, i n’han d’incorporar una còpia al seu expedient de contractació, tot això sense perjudici del compliment d’altres normes sectorials aplicables. En el cas d’habitatges amb protecció oficial destinats a primera ocupació, s’ha d’incorporar una còpia de la qualificació definitiva.

6. ¿ Quan caduca la cèdula d'habitabilitat Girona comarques ?

La vigència de la cèdula d'habitabilidad està en relacció amb l'any de concesió, las seva correspondència amb el decret d'habitabilidad vigent en el moment i si són de primera o segunda ocupación , a continuación les agrupem per decrets:

 • Cèdules d'habitabilitat de primera o segona ocupació i atorgades amb anterioritat al 2004, amb una vigència de 10 anys.

 • Cèdules d'habitabilitat de primera o segona ocupació i atorgades entre el 2004 i el 2012, amb una vigència de 15 anys.

 • Cèdules d'habitabilitat de primera ocupació atorgades a partir del 2013, amb una vigència de 25 anys.

 • Cèdules d'habitabilitat de primera ocupació de rehabilitació i de segona ocupació atorgades a partir del 2013, amb una vigència de 15 anys.

7. Definició de certificat d'habitabilitat a Girona comarques, ¿Què és el certificat d'habitabilitat?

El certificat d'habitabilitat de segona ocupació, està signat per un arquitecte, s'emet després de la visita d'inspecció visual, en al quall es recullen les dades de l'habitatge a certificar i amb posterioritat a la comprovació en despatx del compliment dels criteris del decret d'habitabilitat.
La informació reflectida en el certificat es la següent:
Adreça de l'habitatge certificat, arquitecte que signa el certificat, tipus d'immoble on es troba l'habitatge, referencia cadastral, nombre de peçes de l'habitatge, superfície útil i ocupació màxima de persones.

El certificat final d'obra i d'habitabilitat signat per la direció d'obra i la direcció d'execució, visats pels col·legis professionals corresponents. Estan destinats per habitatges de primera ocupació.

En la sol·licitud de cèdula d'habitabilitat que se realitza a l'Agència de l'habitatge de Catalunya, cal adjuntar el certificat d'habitabilitat.

8. Duplicat o còpia de cèdula d'habitabilitat a Girona comarques .

El duplicat o còpia de la cèdula habitabilitat es pot sol·licitar mentre és vigent. Ho pot sol·licitar:

 1. El Propietari.
 2. El Llogater.
 3. Un Apoderat o Representant.

Com a Arquitectes tenim accés a la plataforma de cèdula habitabilitat de l'Agència de l'habitatge de Catalunya.

 1. Desplaçar-se personalment a l'AHC Agència de l'habitatge de Catalunya y emplenar la sol·licitud.
 2. Si no desitja o no pot desplaçar-se li oferim fer-ho nosaltres:

Sol·liciti pressupost sense compromís accedint al nostre Formulari, i facilitant-nos les dades necessàries, també pot trucar al telèfon T. 935 648 990 ó 617 17 00 48.

Després de l'acceptació del pressupost i a la recepció de la documentació necessària, realitzarem en el seu nom la gestió de sol·licitud de còpia o duplicat de cèdula d'habitabilitat a Girona.

Amb posterioritat vostè rebrà el duplicat de cèdula d'habitabilitat sol·licitada.

11. Tramitació de la cèdula de primera ocupació per als habitatges a Girona comarques:

 1. De nova construcció.
 2. procedents d’una intervenció de rehabilitació o gran rehabilitació d’ediicis existents.

 • La cèdula d'habitabilitat de primera ocupació que s’atorga amb els paràmetres de l’annex 1 i la que correspon als habitatges procedents d’una intervenció de l’annex 4 s’ha de sol·licitar amb posterioritat a la comunicació prèvia a l’ajuntament de la primera utilització i ocupació de l’edifici, llevat d’aquells supòsits exempts, perquè es tracta de processos de rehabilitació o d’intervenció de l’annex 4 que no comporten modificacions de les condicions d’habitabilitat de què disposa l’habitatge.

 • La sol·licitud s’ha de formular per via telemàtica o, si no pot ser, mitjançant l’imprès normalitzat i s’hi ha d’adjuntar el certificat final d’obra i d’habitabilitat amb els seus annexos, signat pel personal tècnic competent i amb el visat, només quan sigui preceptiu, del col·legi professional respectiu. També s’ha d’aportar còpia de la comunicació prèvia de primera ocupació als efectes d’acreditar la data de presentació davant l’ajuntament.

 • En els casos en què s’hagi produït la delegació que preveu l’article 26.5 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, la cèdula de primera ocupació la tramiten i atorguen els ajuntaments que hagin acceptat la delegació, d’acord amb el procediment que estableix aquest article.

12. Tramitació de cèdula habitabilitat per a segona i posteriors ocupacions a Girona comarques

 • La cèdula de habitabilitat per a segona i posteriors ocupacions se sol·licita per via telemàtica o, si no pot ser, mitjançant l’imprès normalitzat.

 • Per sol·licitar la cèdula de habitabilitat s’ha de presentar un certificat d’habitabilitat, subscrit per un tècnic o tècnica competent, en el qual cal expressar que l’habitatge té les condicions d’habitabilitat exigides per aquest Decret.

 • En el cas d’habitatges construïts posteriorment al 1984 que no hagin obtingut anteriorment la cèdula de habitabilitat de primera ocupació, han de sol·licitar la cèdula i aportar un certificat d’idoneïtat acreditatiu de les condicions d’habitabilitat vigents en la data de finalització de la construcció i de les condicions de solidesa i seguretat actuals.

13. Termini de resolució de cèdula habitabilitat a Girona comarques.

 • El termini per notificar l’atorgament o la denegació de la cèdula habitabilitat és de 30 dies hàbils des de la data de recepció en el Registre de la sol·licitud amb la documentació completa.

 • Si en el termini fixat a l’apartat anterior no s’ha notificat resolució expressa, les persones interessades poden entendre estimada la sol·licitud d’obtenció de la cèdula habitabilitat per silenci administratiu positiu, circumstància que es pot acreditar de conformitat amb el que preveu l’article 43.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

14. Motius de denegació de la cèdula d'habitabilitat a Girona comarques.

 • L’incompliment de les condicions mínimes d’habitabilitat dóna lloc a la denegació de la cèdula habitabilitat. També és motiu de denegació l’incompliment de les normes tècniques o les exigències bàsiques de compliment obligatori per als habitatges de nova construcció o per als sotmesos a una intervenció de rehabilitació o de gran rehabilitació.

 • La no-adequació als requeriments urbanístics no és causa de denegació de la cèdula habitabilitat. Només en el cas que l’Administració atorgant tingui coneixement d’aquesta circumstància, es farà constar la no-adequació en el document d’atorgament de la cèdula sens perjudici d’iniciar el procediment que habiliti la legislació urbanística a l’efecte de restaurar, si s’escau, la legalitat infringida.

 • La denegació ha de ser motivada, amb les raons de fet i la fonamentació jurídica.

15. Registre de cèdula habitabilitat Girona comarques.

 • L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha de disposar d’un registre amb la base de dades relativa a les cèdules d'habitabilitat atorgades a Catalunya. De conformitat amb les dades d’aquest registre, es poden emetre certificats en què consti si els habitatges disposen de cèdula habitabilitat i, en cas afirmatiu, el seu contingut. L’accés a les dades del registre i l’emissió de les certificacions s’han de dur a terme d’acord amb el procediment que estableix la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. otorgadas en Cataluña. De conformidad con los datos de este registro, se pueden emitir certificados en los que conste si las viviendas disponen de

 • Els ens locals que s’acullin a la delegació prevista a la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, també poden emetre certificacions sobre les cèdules d'habitabilitat corresponents als habitatges del seu terme municipal, de conformitat amb el que preveu l’apartat anterior.

16. Històric de decrets reguladors de la cèdula d'habitabilitat a Girona comarques, Catalunya.

Els decrets d'habitabilitat a catalunya són els següents:

 • Decret 346/1983 de 7 de juliol, sobre el nivell d'habitabilitat objectiva exigit als habitatges.

 • Decret 571/1983 de 28 de desembre, sobre modificiació del decreto 346/1983 de 8 de juliol.

 • Decret 129/1984 de 18 d'abril, sobre l'atorgament de la cèdula d'habitabilitat.

 • Decret 274/1995 de 11 de juliol, sobre el nivell d'habitabilitat objectiva exigit als habitatges.

 • Decret 28/1999 de 9 de febrer, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els edificis d'habitatge i de la cèdula d'habitabilitat.

 • Decret 259/2003 de 21 d'octubre, sobre requisits mínims d'habitabilitat en los edificios d'habitatge i la cèdula de habitabilidad.

 • Decret 55/2009 de 7 d'abril, sobre las condcions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilidad.

 • Decret 141/2012 de 30 d'octubre, pel qual es regulen les concicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilidad.

17. ¿ Quan és necessària la cèdula d'habitabilitat a Girona comarques ?

Principalment per a llogar o transmetre l'habitage (el notari exigirà la seva presentació en la transimisió), d'igual manera en el lloguer o la venda a més es requereix el certificat d'eficiència energètica.

18. Comarques de Girona amb servei de desplaçament d'arquitecte per realitzar certificats d'habitabilitat:

Girona, Alt Empordà, format per les poblacions de:
Avinyonet de Puigventós, Castelló d'Empuries, l'Escala, Figueres, La Jonquera, Llança, Llers, Navata, Palau Saverdera, Perelada, El Port de la Selva, Portbou, Rosses, Sant Pere Pescador, Vilafant, Vilamalla, Cadaqués.

Cèdula d'habitabilitat Girona
 
 
 
 

Girona, Baix Empordà, format per les poblacions de:
Begur, Bellcaire d'Empordà, La Bisbal d'Empordà, Calonge, Castell-Platja d'Aro, Corçà, Forallac, Mont-Ras, Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Torroella de Montgrí, Verges, Ullà.

Cèdula d'habitabilitat Girona
 
 
 

Girona, La Cerdanya, format per les poblacions de:
Alp, Bellver de Cerdanya, Bolvir, Das, Fontanals de Cerdanya, Ger, Guils de Cerdanya, Isòvol, Llívia, Lles de Cerdanya, Puigcerdà, Prullans, Riu de Cerdanya, Urús.

Cèdula d'habitabilitat Girona
 
 
 

Girona, Pla de l'Estany, format per les poblacions de:
Banyoles, Cornellà del Terri, Fontcoberta, Porqueres, Serinya.

Cèdula d'habitabilitat Girona
 
 
 

Girona, La Garrotxa, format per les poblacions de:
Besalú, Castellfollit de la Roca, Montagut i Oix, Olot, Les Planes d'Hostolets, Les Preses, Sant Feliu de Pallerols, Sant Joan les Fonts, La Vall de Bianya, La Vall d'en Bas.

Cèdula d'habitabilitat Girona
 
 
 

Girona, Gironès, format per les poblacions de:
Bescanó, Bordills, Cassà de la Selva, Celrà, Flaçà, Fornells de la selva, Girona, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter, Vilablareix, Llagostera, Quart.

Cèdula d'habitabilitat Girona
 
 
 

Girona, Ripollès, format per les poblacions de:
Campdevànol, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses.

Cèdula d'habitabilitat Girona
 
 
 

Girona, La Selva, format per les poblacions de:
Blanes, Caldes de Malavella, Hostalric, Maçanet de la Selva, Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners, Sils, Tossa de Mar, Vidreres.

Cèdula d'habitabilitat Girona
 
 
 

19. Mapa de servei de certificats d'habitabilitat a comarques de Girona:

 
 
 
Cèdula habitabilitat Girona
creat per jc-bcn 2012-2022
creative commons